Regulamin

§ I Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę o świadczenie usług. Jej cel nie może w sposób bezpośredni dot. prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej lub zawodowej. 
 2. Usługodawca – Ekosynergia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sycowskiej 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000361877, NIP:6222742981, Regon:301498990.
 3. Serwis – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.rankingpv.pl
 4. Administrator – podmiot zarządzający serwisem. Administrator jest jednocześnie właścicielem domeny www.rankingpv.pl
 5. Usługi – umożliwienie uzyskania bezpłatnej usługi porównania ofert na instalację fotowoltaiczną przedstawionych w Serwisie. 
 6. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna korzystająca z zasobów serwisu, usług dostępnych za pośrednictwem Call Center bądź serwisu.  
 7. Call Center – telefoniczny serwis, który prowadzi Usługodawca. 
 8. Konsultant Call Center – osoba zatrudniona u Usługodawcy, której zadaniem jest obsługa Call Center. 
 9. Partnerzy – podmioty, z którymi Administrator ma podpisaną umową na powierzanie danych osobowych. 
 10. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu. Znajdują się w niej wszystkie zasady związane z gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych. Znajdują się również informacje dot. plików cookies. 
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§II Ogólne warunki

 1. Użytkownik zainteresowany otrzymaniem oferty na instalację fotowoltaiczną może bezpłatnie korzystać z dostępnych w serwisie rankingów: rankingu firm paneli fotowoltaicznych, rankingu falowników, rankingu ofert fotowoltaicznych oraz kalkulatora ofert fotowoltaicznych, prowadzonych przez Ekosynergia sp. z o.o. Po przekazaniu danych do Partnerów, Użytkownik może wybrać ofertę i dokonać zakupu. 
 2. W Serwisie znajdują się treści mające charakter informacyjny. Korzystanie z tego rodzaju zasobów nie wymaga konieczności dokonania rejestracji, bądź podania danych osobowych. 
 3. Użytkownik, który chce korzystać z Usług musi zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. 
 4. W przypadku stwierdzenia, przez Usługodawcę naruszeń niniejszego Regulaminu ze strony Użytkownika, może nastąpić odmowa świadczenia Usług. 
 5. Regulamin Serwisu jest dostępny na www.rankingpv.pl Forma regulaminu daje możliwość jego odtworzenia oraz zapoznania się z nim w każdej chwili.

§ III Opis usług

 1. Umowa o świadczenie usług, jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. 
 2. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, tzn. trwa do momentu rezygnacji z Usługi lub odstąpienia od umowy. 
 3. Usługi, które są świadczone za pośrednictwem Serwisu lub Call Center polegają na: zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą na instalację fotowoltaiczną; umożliwieniu korzystania z kalkulatora ofert instalacji fotowoltaicznych; umożliwieniu kontaktu, którego celem jest przedstawienie oferty. 
 4. Użytkownikowi udostępniono formularz kalkulatora, a wymagane w nim dane są niezbędne do przedstawienia oferty. 
 5. Użytkownik, który chce otrzymać wyniki kalkulacji jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu. 
 6. Po podaniu danych do kalkulatora oraz zaakceptowaniu regulaminu wyświetlają się wyniki kalkulacji, które zawierają: firmę, nazwę oferty, rodzaj paneli fotowoltaicznych, ilość paneli fotowoltaicznych, rodzaj falownika, moc instalacji, informację o gwarancji, informację o montażu oraz cenę. Użytkownik ma możliwość uzyskania pełnej oferty klikając w umieszczony obok ceny przycisk. 
 7. Na podstawie danych wprowadzonych do kalkulatora z Konsumentem skontaktuje się Konsultant Call Center. Celem kontaktu jest potwierdzenie poprawności danych oraz zainteresowania ofertami. 
 8. Użytkowanie kalkulatora ofert na instalację fotowoltaiczną jest darmowe.  
 9. Dane wprowadzone do kalkulatora ofert są oceniane w sposób automatyczny. 
 10.  Usługodawca nie sprzedaje instalacji fotowoltaicznych, nie działa w imieniu firm zajmujących się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. 
 11. Wypełnienie formularza kalkulatora nie oznacza zakupu instalacji fotowoltaicznej. Użytkownik nie jest zobowiązany do jej zamówienia lub dokonania zakupu. 
 12.  Użytkownik z usług, które świadczy Usługodawca może w każdej chwili zrezygnować. O tym fakcie Usługodawca musi zostać poinformowany przez Użytkownika. Do momentu powiadomienia o rezygnacji usługi będą świadczone. 

§ IV Przekazanie danych Użytkownika do Partnerów

 1. W ramach świadczonych przez Usługodawcę usług dane osobowe Użytkownika oraz inne dane podane przez Użytkownika mogą być przekazywane do Partnerów. 
 2. Od momentu udostępnienia w/w danych Partnerzy zostają administratorami danych. Usługodawca nie odpowiada za przetwarzanie danych przekazanych Partnerom. 

§ V Reklamacje

 1. Reklamacje dot. świadczonych Usług należy zgłosić drogą e-mailową, w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia. 
 2. W reklamacji należy przedstawić powód składania reklamacji i uzasadnienie. W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą się znaleźć dane Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres. 
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna i jest dostarczana na ten sam adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie. 
 4. Użytkownik może dochodzić swoich praw zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 

§ VI Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe w ramach realizowanej umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług. 
 2. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach elektronicznych znajdujących się w Serwisie jest Ekosynergia sp. z o.o. 
 3. Administrator dane osobowe z formularzy przetwarza wyłącznie, aby zrealizować usługi, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 4. Dane osobowe za zgodą Użytkownika oraz w celach realizacji umowy są przekazywane Partnerom. 
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, do momentu rezygnacji Użytkownika z usługi, rozwiązania umowy lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Po tym czasie przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez okres wymagany przez przepisy prawne, bądź w celach związanych z zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń. 
 6. Użytkownik ma prawo do: dostępu do pełnych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania do ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi. 
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale jest to niezbędne z uwagi na należytą realizację usług. 
 8. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, woli oraz wiedzy. 
 9. Administrator gwarantuje, że zastosowane przez niego środki techniczne oraz organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych. 

§ VII Rezygnacja z usług oraz odstąpienie od umowy

 1. Jeśli osoba, która korzysta z Serwisu jest Konsumentem (art. 221 kc.) to ma prawo w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług odstąpić od niej. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie. 
 2. Prawem Użytkownika jest rezygnacja z usług w dowolnym momencie. Usługodawca musi jednak być o tym poinformowany pisemnie. 

§ VIII Postanowienia końcowe

 1. Ekosynergia sp. z o.o. zastrzega, że regulamin może ulegać zmianom, o których każdorazowo jest powiadamiany Użytkownik. 
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług.  
 3. W sytuacjach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne stosowne prawne przepisy.  
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2021 r.