Polityka prywatności

§ I Informacje wstępne

 1. Polityka prywatności dot. www.rankingpv.pl
 2. Dane, które zostały wprowadzone przez Użytkownika oraz zgromadzone automatycznie przetwarza się tylko i wyłącznie w celach, które zostały opisane w polityce prywatności. 

§ II Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Ekosynergia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sycowskiej 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000361877, NIP:6222742981, Regon:30149899, zwany dalej “Administratorem”. 
 2. Informacje o procedurze przetwarzania danych można otrzymać wysyłając pismo na adres: Ekosynergia Sp. z o.o, ul. Nowa 4/4, 50-082 Wrocław.
 3. Użytkownik za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy elektronicznych ma możliwość wysłania zapytania ofertowego.  
 4. Za pomocą elektronicznych formularzy zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Gromadzone są również pozostałe dane podane przez Użytkownika. 
 5. Powyższe dane za zgodą Użytkownika będą przekazywane do Partnerów, z którymi Administrator zawarł umowę na udostępnienie danych osobowych. 
 6. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe. 
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 
 1. w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane są przetwarzane do chwili, w której Użytkownik wycofa swoją zgodę bądź wniesie sprzeciw. Brak danych powoduje brak możliwości przedstawienia oferty. 
 2. w celu wykonywania usług/produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe są przetwarzane do momentu zakończenia umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy. 
 3. w celu poinformowania o usługach, które są realizowane w ramach umowy odrębnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe są przetwarzane do momentu realizacji umowy, a nie podanie ich oznacza brak możliwości wykonywania umowy. 
 4. w celu wyżej wymienionych działań lub innych, które mogą skutkować powstaniem roszczeń cywilnoprawnych związanych z usługami lub serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarza się do chwili przedawnienia roszczeń, bądź do zaspokojenia roszczeń. Brak podania danych oznaczać może brak możliwości zdefiniowania, dochodzenia, obrony roszczeń. 

8. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione:

 1. Partnerom, z którymi Administrator zawarł umowy na powierzenie danych osobowych,
 2. Podmiotom współpracującym z Administratorem związku z wykonywaniem umowy,
 3. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie IT,
 4. operatorom pocztowym, firmom kurierskim w ramach wykonywania umowy,
 5. podmiotom, które w myśl aktualnych przepisów prawa mają prawo do uzyskania danych. 

9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Może domagać się ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia w ich przetwarzaniu – jeśli są nieprawidłowe, przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z aktualnymi przepisami prawa, wnosi sprzeciw wobec ich usunięcia, jeżeli Administrator nie widzi konieczności ich przetwarzania, ale Użytkownikowi jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. 

10. Istnieje możliwość, że dane osobowe będą profilowane, co ma na celu dopasowanie i przedstawienie nowej oferty lub nowej usługi. 

11. Jeżeli zdaniem Użytkownika przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z zapisami RODO, to może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Administrator zastrzega, że w niniejszej Polityce Prywatności mogą pojawić się zmiany. 

§ III Polityka Cookies

 1. Serwis RankingPV.pl przechowuje pliki Cookies (inaczej ciasteczka).
 2. Informacje zapisywane w ciasteczkach serwer Serwisu odczytuje podczas kolejnego połączenia wykonywanego z danego urządzenia. 
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie ciasteczek na jego urządzeniu. 
 4. Użytkownik w każdej chwili może w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta wyłączyć ciasteczka. 
 5. W ciasteczkach znajdują się dane m.in. IP urządzenia, dane sesji, dane urządzenia, dane przeglądarki internetowej. 

§ IV Wykorzystywanie plików Cookies

 1. Ekosynergia sp. z o.o. przechowuje ciasteczka przez czas nieokreślony. 
 2. Ciasteczka przechowuje się tylko dla celów związanych z administrowaniem Serwisu, statystyką oraz dopasowaniem układu i treści do potrzeb Użytkowników. 
 3. Dane z przechowywanych ciasteczek ujawnia się tylko osobom mającym uprawnienia do administrowania serwerem Serwisu. 

§ V Google Analytics

 1. Serwis w celu analizy stron internetowych korzysta z usługi Google Analytics. 
 2. Google Analytics korzysta z ciasteczek w celu analizowania sposobu użytkowania Serwisu.  
 3. Dane z ciasteczek związane z korzystaniem z Serwisu trafiają do Google i są przez to przedsiębiorstwo przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 
 4. Google z w/w danych korzysta wyłącznie do celów, które są związane z oceną użytkowania Serwisu, raportowaniem ruchu Użytkowników w Serwisie i innych usług dot. ruchu na stronach internetowych czy korzystania z internetu. 
 5. Istnieje możliwość, że dane te będą przekazywane do osób trzecich, w ramach obowiązującego prawa, a osoby te są w imieniu Google upoważnione do ich przetwarzania. 
 6. Adres IP nie jest połączony z pozostałymi danymi, które posiada Google.
 7. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w dowolnym momencie plików Cookies poprzez ustawienia w przeglądarce internetowej. 
 8. Użytkownik zgadza się, aby jego dane w w/w zakresie były przetwarzane przez Google. 

§ VI Odnośniki do innych stron

 1. W serwisie mogą zostać ulokowane odnośniki do innych witryn internetowych. 
 2. Zasady użytkowania oraz polityka prywatności innych witryn internetowych znajdują się na stronach, do których za pomocą odnośnika zostaje przekierowany Użytkownik.  

§ VII Bezpieczeństwo dot. informacji

 1. Administrator zapewnia, że korzysta ze środków, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych. Dane są zabezpieczone przed zniszczeniem, utratą a także nieuprawnionym dostępem. 
 2. Dla celów bezpieczeństwa danych osobowych zostały włączone zabezpieczenia pod względem fizycznym, technicznym, personalnym oraz organizacyjnym.   

§ VIII Zmiany polityki prywatności

 1. Ekosynergia sp. z o.o. zastrzega, że w polityce prywatności może wprowadzać zmiany. 
 2. O wprowadzanej zmianie w zapisach polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany w formie informacji umieszczanej w Serwisie.